TĪ臺北城市圈SIŪⁿ欲學台語文?內文个FANS-PAGE有人TEH教! – 兩個太陽的台灣

TĪ臺北城市圈SIŪⁿ欲學台語文?內文个FANS-PAGE有人TEH教!

KÀN恁LĀU師LEH,伊Ê頭殼髓攏SĪ中國KOK-BÎN黨Ê屎尾,這世人BÔ救AH。

Kànlínlāu-su leh, i ê thâu-khak-chhé lóng sī Tiong-kok kok-bîn-tóng ê sái-bóe, chit-sì-lâng bôkiù ah.

用TŌA-SIÁ羅馬字KA漢字,來MĒ人PÍ法國話KA厲HĀI。

Ēng tōa-siá Lô-má-jī ka hàn-jī, lâi mē lâng pí HOATKOKŌE kalī-hāi.

台員話Ê變垃圾ŌE,CHE完全SĪ中國KOK-BÎN黨害Ê。

Tâi-oân-ōe ē piàn lah-sap-ōe, che oân-choân sī Tiong-kok kok-bîn-tóng hāi ê.

假SÚ少年仔無愛予爸母KHÀN你Ê臉書,ĒNG台員文LÂI拍字,Ē-SÁI避KHAI爸母Ê審查。

Ká-sú siàu-liân-á boaih hō͘ pē-bú khàn lí ê Facebook, ēng Tâi-oân-bûn lâi phahjī, ē-sái phiahkhai pē-bú ê sím-cha.

IN為你Ê爸母MĀ示看無台語文LAH。

In-ūi lí ê pē-bú mā sī khànbô Tâi-gí-bûn lah.