TĪ 嘉義大林食了鵝肉飯,KHÌ 看選舉場 Ê 淡薄仔想法 – 兩個太陽的台灣

TĪ 嘉義大林食了鵝肉飯,KHÌ 看選舉場 Ê 淡薄仔想法

IN-ŪI 無食過 SIÁⁿ 物鵝肉飯,經過 Ū 影着這 LEH 物件,食了我感覺 BÔ 好食,是 BEH 貴,食粗飽會使考慮。

食飯 Ê 時陣 Ū 聽着「當選」个聲音,頭家講對面 Ê 金山樓 LEH 辦造勢暗會,飯食了,我 MĀ 走去看 MĀI。

到金山樓 Ê 門脚口,戰車已經 LEH 宿困,BEH 少人 LÓNG TĪ 外口 LEH 食薰。

TĀNSĪ 入去門口了後,大廳 LÓNG SĪ 人。

內底足鬧熱,人來來去去,眾人 LÓNG Ū KÁU 無閒。

我 Ū 用手機仔 LO̍K 影,TĪ 現場 Ê 聲音足大,眾人 Ê 情事 LÓNG 足熱情。

TĪ 現場我 Ū 看 CHI̍T 時 AH,IT 直 LEH 想,大林 BÔSĪ 足大 Ê 所在,但是 MĀ 有三萬外人。CHI̍T 例選舉造勢場,愛開 GŌACHŌE 時間去動員落人?CHI̍T 例動員系統,愛開 GŌACHŌE 資源去完成?

CHI̍T 例黨那是叫無人,大概 MĀSĪ 不免耍,因爲無人來,眾人 Ê 甲汝看衰 SIÂU,認定汝無實力,續落去其他事志 MĀ 歹做,無人知影汝是 SIÁⁿ 物人,無地方 Ê 頭人替汝推薦,做事志是眞正 Ū 困難。

落尾手 TĪ SIÒNG 外口 Ê 所在,遠遠 AH 翕一張相,因爲時間無早,我愛 TŃG 去洗身軀 AH。