ANDROID-X86 在行動電腦歹用,改安 LINUX-MINT 來使用 – 兩個太陽的台灣

ANDROID-X86 在行動電腦歹用,改安 LINUX-MINT 來使用

LINUX-MINT ÍKENG 調整好勢。

ANDROID-X86 安在我 Ê 行動電腦,走起來示 BÔ 問題,但是開機了 MOUSE 着–EH 烏白走。

這 LEH 問題足麻煩,我無法度 CHHÚLÍ,JÎCHHIÁⁿ ANDROID-X86 無適合做工課,本底 LEH 數想安好會使 ĒNG ANDROID-X86 來拍台員文,因爲伊 Ê 台語拍字甲 LĪPIĀN,結果拍台語 Ê APP 無支持電腦 KHÍBÓ͘,愛用手機仔甲 ĒSÁI。

白話字 HĀM 漢字 Ê 學習對照:

行動電腦 HÊNG-TŌNG-TIĀN-NÁU,筆記型電腦、NOTEBOOK、LAPTOP。

處理 CHHÚ-LÍ,解決事志。

而且 JÎ-CHHIÁⁿ,文字 Ê 連接詞。

工課 KHANG-KHÒE,工作、做代誌 ÁSĪ 寫《做事志 CHÒ-TĀI-CHÌ》。

數想 SIÀU-SIŪⁿ,烏白想 Ê 意思。

台員文 TÂI-OÂN-BÛN,台灣 Ê 文字,着是汝只馬看 Ê 文字,HĀM 華語無仝款。

專業字 Ê 學習對照:

LINUX-MINT,是一款 LINUX Ê 發行版本,伊是用 DEBIAN HĀM UBUNTU 系統做基本,操做簡單好用。

ANDROID-X86,手機仔系統 ANDROID Ê 電腦版,ĒSÁI 用在電腦 HĀM 行動電腦,操做習慣 HĀM 手機仔 LÓNG 仝款。