HŌ͘ 人講 HĀM 中國人 SĪ 仝文仝種?假使聽了袂爽,家己愛去証明 HĀM 中國人个差別 – 兩個太陽的台灣

HŌ͘ 人講 HĀM 中國人 SĪ 仝文仝種?假使聽了袂爽,家己愛去証明 HĀM 中國人个差別

有人講 CHITMÁ LEH 救災勿講政治,問題 SĪ 花蓮縣長 HĀM 中國政府做伙 LEH KAUKIAT,講「台灣人 HĀM 中國人仝文仝種」,童乩桌頭做伙舞政治統戰,瘺仔 CHIOK ÀI 扶中國 Ê LĀNPHA。

花蓮 LĀUÁ 縣長 TŌSĪ 無格,HĀM 柯文哲相仝,看着中國人 TO̍H 軟腳做狗爬,NN̄G Ê LÂNG SĪ 正港無骨頭 Ê 糞埽人。

HA̍K-SI̍P 白話字 HĀM 台灣漢字 Ê 對照

HOALIÂN-KOĀNTIÚⁿ 花蓮縣長:網友 LÓNG KIÒ 花蓮王,KÎSI̍T I SĪ HOALIÂN Ê 土匪。

KOA-BÛN-TIAT 柯文哲:中國臺北城个城長,KUIKANG LÓNG LEH 想按盞做中國人。

PÙNSÒLÂNG 糞埽人:低路 Ê LÂNG,對台灣無幫助 Ê LÂNG,HOALIÂN-KOĀNTIÚⁿ HĀM KOA-BÛN-TIAT LÓNG SĪ 這款人,MĀ ĒSÁI KIÒ ACHALÂNG。